Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 40
Araştırma  › Projeler
Projeler

TÜBİTAK Projeleri  

   

1. Acıgöl, Denizli Örneği Üzerinde Halofilik Mikroorganizmaların Karbonat Çökelimine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması, Doç.Dr. Nurgül Çelil Balcı, 2014-2016

  

  

2. Çorum-Kargı Çevresinde Oluşan Demir, Bakır ve Altın Oluşumlarının Kökensel Araştırmaları, Doç.Dr. Mustafa Kumral, 2014-2016.

  3. Doğu Pontit (KD Türkiye) Volkanojenik Masif Sülfür (VMS) Yataklarını Oluşturan Çözeltilerin Sıvı Kapanım Ve Duraylı İzotop (H-O-S) Özellikleri, Doç.Dr. Emin Çiftçi, 2014-2017.

  4. Ovacık Fayı (Malatya-Ovacık Fay Zonu) Üzerinde Morfokronolojik ve Paleosismolojik Çalışmalar: Jeolojik Kayma Hızı ve Eski Deprem Tarihçesinin Araştırılması, Dr. Cengiz Zabcı, 2014-2017

5. Güney Anadolu Torid kuşağı residual oluşumlardaki nadir toprak element potansiyelinin belirlenmesi, Prof. Dr. M. Sezai Kırıkoğlu, 2015-2017                                         

                                                                                                                                                                    

6. Kuzey Batı Anadolu'daki Plütonların Jeokronolojisi ve Kökensel İlişkileri, Yrd. Doç. Dr. Şenel Özdamar, 2016-2019

  

  

  
AB Projeleri

 

1. New Directions in seismic hazard assessment through focused earth observation in the Marmara Supersite (MARsite), Prof.Dr. Naci Görür / Doç.Dr. Ziyadin Çakır, 2012-2015

  

  İTÜ-BAP Projeleri

  

1. İstanbul Doğu Yakası Magmatik Kayaçların Ayrışması ve Ayrışmanın Jeojolik, Petrografik ve Minerolojik İzleri, Yrd.Doç.Dr. Erkan Bozkurtoğlu, 2014-2016

  


2. Nahcivan Özerk Bölgesinde Bulunan Porfiri Cu-Mo-Au Yatağının Kökensel İncelenmesi, Doç.Dr. Mustafa Kumral, 2014-2016

  


  

3. KB Anadolu'daki Granitik Kayaların Radyoektivite Seviyeleri ve Bunların Yapıtaşı Olarak Kullanımının İnsan Sağlığı Açısından Uygunluğu, Prof.Dr. Şafak Altunkaynak, 2014-2015

  

  4. Balıkesir-Havran-Kocaseyit Köyü Epitermal Altınlı Bakır Oluşumları Modellenmesi ve Özelliklerinin Araştırlması, Yrd.Doç.Dr. Demet Kıran Yıldırım, 2014-2015

  

  

 

  

Lisanüstü Tez Projeleri

  

1. Evaporatik ortamlarda mikroorganizmaların karbonat çökelimine olan etkilerinin deneysel araştırılması, Doç.Dr. Nurgül Çelik Balcı, 2015-2017

  2. Elmas Mineral Morfolojisi ve Kapanımlarının Mineral Kimyasının Değerlendirilmesi, Prof.Dr. M. Sezai Kırıkoğlu, 2014-2015

  

  

3. Safaalan (Tekirdağ-Saray) Bölgesi Terkedilmiş Kömür Sahalarındaki Yeraltı ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Çevresel Etkileri, Prof.Dr. Yüksek Örgün Tutay, 2014-2015

  4. Türkiye'de Üretilen Talkın Jeokimyasal Karakteristikleri ve Kozmetik Sanayinde ve Farmakolojide Kullanılabilme Potansiyeli, Prof.Dr. Yüksel Örgün tutay, 2014-2015

  

   

5. Yıldızeli (Sivas) civarında yer alan Senozoyik yaşlı volkanik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması, Prof.Dr. Ş. Can Genç, 2015-2016